KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców  umożliwia zdobywanie kwalifikacji zawodowych w poszczególnych branżach / zawodach /

Zawód szkolny

Zawód pozaszkolny

1

2

 

I.                  M E T A L O W A

 

7213         Blacharz                           ( 2 lata )

722102     Kowal                               ( 2 lata )

721104     Modelarz odlewnik           ( 2 lata )

722204     Ślusarz                              ( 3 lata )

7223        operator obrabiarek

               skrawania                           ( 3 lata )

7233        Mechanik, monter

         maszyn i  urządzeń             ( 3 lata )

  721101    Brązownik                               ( 2 lata )

  722103    Kowal wyrobów ozdobnych     ( 2 lata )

  721103    Ludwisarz                                 ( 2 lata )

 

 

 

 

 

II.       P R E C Y Z Y J N A

 

731101     Grawer                             ( 3 lata )

7311         Mechanik precyzyjny      ( 3 lata )

731103     Optyk mechanik              ( 3 lata )

731105     Zegarmistrz                     ( 3 lata )

731306     Złotnik jubiler                  ( 3 lata )

322904     Protetyk słuchu               ( 3 lata )

  722203   Rusznikarz                             ( 3 lata )

  731301   Bursztynnik                           ( 3 lata )

  

 

III.           M O T O R Y Z A C Y J N A

 

7231         Mechanik pojazdów
                 samochodowych                 ( 3 lata )

724102     Elektromechanik pojazdów
                 samochodowych                 ( 3 lata )

721303     Blacharz samochodowy      ( 3 lata )

7142         Lakiernik                             ( 2 lata )

  714201   Lakiernik samochodowy        ( 2 lata )

  823104   Wulkanizator                          ( 2 lata )

 

 

IV.            ELEKTROTECHNICZNA – ELEKTRONICZNA

 

7241         Elektromechanik               ( 3 lata )

7251         Monter elektronik              ( 3 lata )

  724213   Elektromonter urządzeń

                dźwigowych                              ( 3 lata )

  724104   Elektromechanik urządzeń

                chłodniczych                             ( 3 lata )

  724103   Elektromechanik sprzętu

                gospodarstwa domowego            ( 3 lata )

  725110   Monter elektronik urządzeń

                radiowo-telewizyjnych                ( 3 lata )

 

V.               C H E M I C Z N A

 

 

  732402   Galwanizer                              ( 3 lata )

 

VI.            CERAMICZNA  I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

 

712202    Betoniarz – zbrojarz             ( 2 lata )

711301    Kamieniarz                          ( 3 lata )

732406    Zdobnik ceramik                  ( 3 lata )

  712201   Betoniarz                                ( 2 lata )

  713301   Sztukator                                ( 2 lata )

  732102   Ceramik wyrobów
                 użytkowych i ozdobnych         ( 2 lata )

 

VII.        S Z K L A R S K A

 

 

  713503    Szklarz budowlany               ( 2 lata )

  732407    Rzeźbiarz szkła                    ( 2 lata )

  713505    Witrażownik                        ( 2 lata )

  732407    Zdobnik szkła                       ( 2 lata )

 

VIII.     D R Z E W N A

 

742401    Koszykarz, plecionkarz          ( 2 lata )

742204    Stolarz                                    ( 3 lata )

743702    Tapicer                                   ( 3 lata )

 

  742307   Tokarz w drewnie                 ( 2 lata )

  732404   Pozłotnik                             ( 2 lata )

  733103   Rzeźbiarz w drewnie              ( 2 lata )

  712302   Stolarz budowlany                 ( 3 lata )

  742207   Stolarz meblowy                   ( 3 lata )

  742306   Tartacznik                            ( 2 lata )

  733101   Fajkarz                                 ( 2 lata )

  713202   Parkieciarz                           ( 2 lata )

 

IX.            P A P I E R N I C Z A

 

7345       Introligator                           ( 3 lata )

734(01)  Drukarz                                ( 3 lata )

 

 

X.               WŁÓKIENNICZA – ODZIEŻOWA

 

743304    Krawiec                           ( 3 lata )

  743202   Dziewiarz                              ( 3 lata )

  743602    Hafciarka                             ( 3 lata )

  743203    Koronkarka                          ( 3 lata )

  743206    Tkacz                                   ( 3 lata )

  743301    Bieliźniarka                             ( 3 lata )

  743303    Kapelusznik-czapnik             ( 3 lata )

  743302    Gorseciarka                           ( 3 lata )

  743305    Modystka                             ( 3 lata )

 

XI.            S K Ó R  Z A N A

 

7443      Obuwnik                                  ( 3 lata )

7441      Garbarz skór                           ( 3 lata )

743402  Kuśnierz                                 ( 3 lata )

744202  Kaletnik                                 ( 3 lata )

  744302   Obuwnik miarowy                ( 3 lata )

  744203   Rymarz                                  ( 3 lata )

  743401   Kożusznik                            ( 3 lata )

  743306   Rękawicznik                         ( 3 lata )

  744301   Cholewkarz                          ( 3 lata )

  744303   Obuwnik ortopedyczny         ( 3 lata )

  744101   Garbarz skór bez włosa          ( 3 lata )

 

III.           S P O Ż Y W C Z A

 

512202  Kucharz małej gastronomii       ( 2 lata )

512201  Kucharz                                   ( 3 lata )

741201  Cukiernik                                 ( 3 lata )

741203  Piekarz                                    ( 3 lata )

741104  Rzeźnik-wędliniarz                   ( 3 lata )

  741202   Karmelarz                             ( 3 lata )
  741401   Młynarz                                   ( 3 lata )

  741102   Przetwórstwo ryb                  ( 3 lata )

 

IV.            POZOSTAŁA  PRZEMYSŁOWA

 

 

  731206   Organomistrz                             ( 3 lata )

  731202   Monter fortepianów i pianin      ( 3 lata )

 

V.               B U D O W L A N A

 

712301   Cieśla                                         ( 3 lata )

713101   Dekarz                                       ( 3 lata )

724         Elektryk                                     ( 3 lata )

713602   Monter instalacji gazowych        ( 3 lata )

7136       Monter instalacji i urządzeń
               sanitarnych                                ( 3 lata )

713401   Monter izolacji budowlanych      ( 3 lata )

714103   Malarz – tapeciarz                      ( 2 lata )

712102   Murarz                                       ( 3 lata )

713203   Posadzkarz                                 ( 2 lata )

712103   Zdun                                           ( 3 lata )

714303   Kominiarz                                  ( 3 lata )

  712905   Renowator zabytków
                 architektonicznych                   ( 3 lata )

  712401   Brukarz                                     ( 2 lata )

  713605   Studniarz                                   ( 3 lata )

  713201   Glazurnik                                     ( 2 lata )

 

VI.            W  ZAKRESIE  OBSŁUGI  ROLNICTWA

 

723306   Mechanik operator maszyn
               i urządzeń rolniczych            ( 3 lata )

 

 

VII.         W  ZAKRESIE  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

 

 

   829190  Operator urządzeń do chemicznego
                 czyszczenia, prania, farbowania
                  tkanin i odzieży                              ( 2 lata )

 

VIII.         POZOSTAŁE  NIEPRZEMYSŁOWE

 

313104   Fotograf                                  ( 2 lata )

514102   Fryzjer                                    ( 3 lata )

514103   Kosmetyczka                          ( 3 lata )

  514402   Bioenergoterapeuta                 ( 2 lata )

  514404   Radiesteta                                 ( 2 lata )

 

 

 

WARUNKI  DOPUSZCZENIA DO EGZAMINÓW:

CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

 

 

 

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego
osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 

v      ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne  w
       szkole lub  w  formach pozaszkolnych;

 

v     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły

      podstawowej  oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie ,

      w którym zdaje egzamin,  w formie pozaszkolnej;

 

v     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły

      podstawowej  oraz co najmniej dwuletni  lub trzyletni staż  pracy w zawodzie,

      w którym zdaje egzamin,  odpowiednio do  okresu kształcenia w danym

      zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

      określonej w  odrębnych przepisach,
      

v     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły

      podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy staż pracy

      w zawodzie,  w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w

      danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli

      zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

      o którym mowa w pkt.3;

 

v     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo

      dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie

      zawodowe o kierunku związanym z zawodem,  w którym zdaje egzamin;

 

v     posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,

      w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej

      półroczny  staż pracy w  zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

 

 

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego

osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 

 

v     posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje

      egzamin i po  uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż

      pracy w tym zawodzie, albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego

      co najmniej sześcioletni staż pracy, w zawodzie, w którym zdaje egzamin 

      oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej

      szkoły ponadpodstawowej;

 

v     przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej

      działalności gospodarczej wykonywa zawód, w którym zdaje egzamin

      i posiada świadectwo  ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo

      dotychczasowej szkoły  ponadpodstawowej;

 

v     posiada tytuł czeladnika  lub równorzędny w zawodzie wchodzącym

      w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego

      co najmniej  trzyletni staż  pracy w  zawodzie,  w którym zdaje egzamin

      oraz świadectwo ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej

      szkoły ponadpodstawowej;

 

v     posiada tytuł mistrza  w zawodzie wchodzącym  w zakres zawodu,

      w którym zdaje egzamin po uzyskaniu  tytułu mistrza co najmniej

      roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin

oraz świadectwo ukończenia szkoły  ponadgimnazjalnej albo

dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej:

 

v     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej

szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie

      wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy

w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po

uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej dwuletni staż pracy

w zawodzie, w którym zdaje egzamin;

 

v     posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności

      w zakresie wchodzącym  w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po

      uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej  roczny staż  pracy w zawodzie,

      w którym zdaje egzamin.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY EGZAMINÓW CZELADNICZYCH
I MISTRZOWSKICH

 

 

1.  Egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch
     etapach:

     praktycznym i teoretycznym.

 

2.  Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala
     przewodniczący komisji  w  porozumieniu z izbą rzemieślniczą.

 

3.  Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata

     zadań egzaminacyjnych  sprawdzających umiejętności praktyczne.

 

4.  Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

 

5. Na egzaminie czeladniczym obowiązuje:

 

     1)   część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi
            na  pytania  z  zakresu  następujących  tematów:

 

          a)  rachunkowość zawodowa,

          b)  dokumentacja działalności gospodarczej,

          c)  rysunek zawodowy

          d)  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

          e)  podstawowe zasady ochrony środowiska,

           f)  podstawowe przepisy prawa pracy,

          g)  podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania

               przedsiębiorstwem;

 

     2)  część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi

          na pytania z zakresu następujących tematów:

 

          a)  technologia,

          b)  maszynoznawstwo,

          c)  materiałoznawstwo.

 

6.  Na egzaminie mistrzowskim obowiązuje:

 

      1)   część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi

             na  pytania  z  zakresu  następujących  tematów:

 

            a)  rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,

            b)  dokumentacja działalności gospodarczej,

            c)  rysunek zawodowy,

            d)  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

            e)  podstawowe zasady ochrony środowiska,

             f)  podstawowe przepisy prawa pracy,

            g)  podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania

                 przedsiębiorstwem,

            h)  podstawy psychologii i pedagogiki,

             i)  metodyka nauczania:

 

      2)   część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi

             na  pytania  z  zakresu  następujących  tematów:

 

            a)  technologia,

            b)  maszynoznawstwo,

            c)  materiałoznawstwo.